Hedersmedlemmar

HEDERSMEDLEMMAR

2022


Lena Ydenius

2021


Julius Hreinsson

2020


Greta Edelstam

2019


Margareta Stefenson

2018


Christina Bergh

”För att hon under många år verkat inom området Reproduktionsmedicin, där hon alltid ser till alla patienternas bästa genom att vara påläst, trygg, ansvarsfull och ärlig. Hon har med sin stora kunskap bidragit till att utveckla omvårdnaden och behandlingarna med kvalitet inom området. Lena har som specialistbarnmorska varit pionjär att på delegation utföra både ultraljud och frysåterföranden med mycket goda resultat. Lena är en förebild som barnmorska inom Reproduktionsmedicin”

"För sitt mångåriga kliniska arbete och forskning inom reproduktionsmedicin samt initiativ till bildandet av SSRM. Tillsammans med Julius Hreinsson startade hon en arbetsgrupp vilket resulterade i att ett beslut fattades vid NFS 2009 angående att försöka få i gång en svensk nationell förening. Bildandet av SSRM beslutades året därpå vid ett första årsmöte 20 mars 2010. Greta har varit styrelsemedlem samt ordförande för SSRM och tog även initiativ till att 2013 starta ABC kurserna i Reproduktionsmedicin med syfte att sprida baskunskap och rekrytera fler medarbetare."

"För sitt stora embryologiska engagemang och utveckling av laboratorieverksamheten samt certifieringsarbete och kvalitetssäkring inom reproduktionsmedicin. Tillsammans med Greta Edelstam tog Julius initiativ till arbetsgruppen med syftet att bilda en svensk reproduktionsmedicinsk förening. När SSRM sedan formellt bildades 2010 ingick Julius i den första styrelsen och har även varit ordförande. Han har dessutom varit en ovärderlig föreläsare på SSRMs ABC kurser samt NFS´ certifieringskurser."

"För att hon under hela sitt yrkesverksamma liv med stor yrkesskicklighet verkat som barnmorska. Sedan 1987 inom området reproduktionsmedicin, där hon varit ett stort föredöme, hängiven sitt arbete och sina patienter de barnlösa paren. Hon har varit med sedan starten av SSRM och med i styrelsen, en sann eldsjäl som tagit stort ansvar i det tysta. Margareta är en mycket värdig hedersmedlem och en förebild som barnmorska."

 

"För att hon har under många år varit verksam inom Reproduktionsmedicin och är en skicklig kliniker såväl som en framstående forskare inom området. Christina Berghs huvudsakliga forskningsområde handlar om kvalitetsuppföljning efter assisterad befruktning. Hon har initierat skapandet av och är registerhållare för det svenska IVF registret Q-IVF och tillika svensk representant för det nordiska IVF registret. Christina Bergh är en pionjär inom evidensbaserad medicin och håller återkommande kurser på universitetsnivå inom detta ämne."

2017


Gunilla Sydsjö   "För att hon sedan 1980-talet varit engagerad i utredningen av barnlösa par och framför allt förekomsten av psykosociala riskfaktorer. Gunilla har alltid i sitt arbete haft barnets bästa för ögonen. Hon var en av pionjärerna inom SSRM och är en värdig hedersledamot för föreningen."


 
2016


Torbjörn Hillensjö

"För sin stora reproduktionsfysiologiska forskningsproduktion sedan mer är 40 år.

Genom sin outtröttliga och kreativa forskning är han en förebild för yngre kollegor.

Han har en ödmjuk vetenskaplig nyfikenhet och tar sig alltid tid för diskussioner med kollegor och är dessutom för sin kliniska skicklighet mycket uppskattad av såväl patienter som personal."

2015


Matts Wikland

"För sitt nationella och internationella arbete inom reproduktionsmedicin och för sin banbrytande   utveckling av IVF. Som en av grundarna och SSRMs första ordförande är Matts Wiklands betydelse för föreningens tillkomst och utveckling ovärderlig. Med sin genuina erfarenhet, sitt fortsatta starka engagemang är Matts en unik förebild för alla verksamma inom reproduktionsmedicin."

"För sitt alldeles särskilda engagemang i att utveckla laboratorieverksamheten inom IVF både i Sverige och internationellt. Kersti Lundin förmedlar aldrig sinande entusiasm för alla aspekter av assisterad befruktning. Som en av grundarna vid bildandet av SSRM och hängiven styrelsemedlem de första åren, har Kersti varit ovärderlig i starten av föreningen."Tidigare år


2014: Outi Hovatta och Karl- Gösta Nygren


2013: Britt Marie Landgren och PO Jansson


2012: Kerstin Bjuresten och Anita Sjögren


2011: Lennart Nilsson och Lars Hamberger