Stadgar

STADGAR - SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR REPRODUKTIONSMEDICIN

1 §


Föreningens namn är Svenska Sällskapet för ReproduktionsMedicin (SSRM, Swedish Society for Reproductive Medicine). SSRM ingår i en federation, Nordic Fertility Society (NFS), tillsammans med de övriga nordiska fertilitetsföreningarna.SSRM är en ideell förening med säte i Göteborg.


2 §


Föreningen har till ändamål:


att i en nationell förening samla alla yrkesgrupper som arbetar kliniskt eller forskar inom klinisk reproduktionsmedicin, reproduktionsbiologi och reproduktiv hälsa,


att befrämja utbyte av information mellan yrkesgrupper samt att underlätta samarbete mellan dessa,


att tillvarata och befrämja gemensamma intressen såsom forskning, utveckling, utbildning och kvalitetssäkring inom området,


att öka kunskaperna bland medlemmarna och i samhället om alla aspekter av reproduktion och reproduktionsmedicin,


att öka förståelsen för och stimulera till en bättre behandling av ofrivilligt barnlösa,


att fungera som språkrör mellan befolkning och myndigheter i politiska, etiska och medicinska frågor som rör reproduktion och reproduktionsmedicin,


att fungera som kontaktorgan och svensk representant i relation till nordiska, europeiska och internationella reproduktionsmedicinska organisationer,


att stimulera och koordinera gemensamma nationella forskningsprojekt och gemensamma publikationer för att profilera svensk IVF och annan reproduktionsmedicinsk behandling,


att vid behov tillsätta expertgrupper med avseende på rådgivning av myndigheter, massmedia eller övriga offentliga institutioner i professionella, etiska eller andra frågor inom reproduktionsmedicin.


§3


Ovanstående ändamål uppnås genom:


att arrangera nationella möten och att deltaga i nordiska reproduktionsmedicinska möten


att för medlemmarna arrangera kurser och symposier med inriktning på uppdatering och vidareutveckling av de olika yrkeskategoriernas kunskaper


att deltaga i nationellt och internationellt samarbete på organisationsnivå


att verka för utbildningar inom reproduktionsmedicin som kan leda till certifiering


§4


Aktivt (röstberättigat) medlemskap kan erbjudas/erhållas av varje myndig person, som i Sverige arbetar kliniskt eller forskar inom reproduktionsmedicin. Representanter för industrin kan ansöka om medlemskap utan rösträtt. Ansökan om medlemskap handläggs av styrelsen. Föreningen kan, till hedersmedlem, kalla sådan person som skall hedras för sin aktivitet eller för sina värdefulla insatser inom reproduktionsmedicin. Styrelsen tar beslut om vem som kallas.


5 §


Föreningsmedlem erlägger årligen en medlemsavgift som fastställs vid årsmötet för tiden till nästa årsmöte. För rösträtt skall medlemsavgift vara betald före årsmötet. Det står envar fritt att erlägga högre belopp. I stället för årsavgift kan medlem erlägga 20 x gällande årsavgift för ständigt medlemsskap. Underlåtelse att två år i rad erlägga medlemsavgift medför uteslutning ur föreningen om inte styrelsen finner lämpligt att förfara på annat sätt. Det åligger medlemmen att tillse att föreningen har aktuella kontaktuppgifter.


6 §


Föreningens angelägenheter omhändertas av en styrelse bestående av ordförande, sex ledamöter och tre suppleanter. Vid omröstning har suppleant rösträtt om ordinarie ledamot ej är närvarande. Föreningens ordförande väljs av årsmötet i särskild omröstning och är inte bunden till en viss yrkeskategori. Styrelsen skall bestå av minst en läkare, en barnmorska/sjuksköterska, en embryolog/biomedicinsk analytiker , en sekreterare/beteendevetare/forskare och 2 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig bl. a sekreterare, kassör och utbildningsansvarig. Styrelsen väljs vid årsmötet för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. Årsmötet väljer även en representant för SSRM till NFS styrelse. SSRMs ordförande ingår också i NFS styrelse.


Valberedningen har att framlägga förslag på såväl ordförande som styrelseledamöter och suppleanter samt representant till NFS styrelse. Det skall vid valet eftersträvas bred yrkesmässig representation. Till styrelsemedlem kan föreslås aktiv medlem i föreningen. Varje styrelsemedlem och representant till NFS styrelse kan väljas för två år i taget, som mest två gånger samt ingå i styrelsen i ytterligare två år som suppleant eller längre om det föreligger särskilda skäl. I händelse av att föreningens ordförande avslutar sitt uppdrag i perioden mellan två årsmöten, träder vice ordförande in som interims ordförande.


Styrelseledamot uppbär inte arvode, men kan ges reseersättning.


Styrelseledamot äger rätt att i samråd med styrelsen representera föreningen utåt, och särskilt mot myndigheter, institutioner och massmedia.


Styrelsen skall verka i enlighet med föreningens syften samt anordnar värdiga och informativa årsmöten.


Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, minst två gånger årligen. Kallelse skall utgå minst fjorton dagar i förväg. Extra styrelsemöte skall genomföras om två ledamöter så kräver. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Dock skall minst fyra medlemmar delta för att styrelsen skall vara beslutsmässig. Protokoll skall justeras av minst en ledamot jämte ordförande. Telefonmöte får ordnas om detta anses lämpligt. Protokoll från telefonmöte skall justeras enligt ovan.


§7


Vid ordinarie årsmöte väljs två revisorer och en revisorssuppleant för tiden intill nästa årsmöte. I detta val får styrelseledamöter ej delta. Revisorer som valts bland föreningens medlemmar erhåller ej något arvode. Vid årsmötet utses även valberedning bestående av 2-3 medlemmar.


8 §


Föreningens firma tecknas - förutom av ordföranden - av den eller de inom styrelsen som styrelsen beslutar.


9 §


Föreningens sekreterare för protokoll över styrelsens sammanträden och svarar för att de delges medlemmarna.


10 §


Kassören uppbär medlemsavgiften och andra inkommande medel, verkställer beslutade betalningar och för räkenskaper. Penningmedel förvaltas så som styrelsen beslutar. Räkenskaperna förs per kalenderår och skall senast 15 februari överlämnas till revisorerna tillsammans med protokollen över styrelsens sammanträden. Revisorernas berättelse överlämnas före mars månads utgång till ordföranden. Om anledning finns skall revisorerna härvid påfordra att extra möte sammankallas.


11 §


Ordinarie årsmöte


äger rum under första halvåret årligen med geografisk spridning i Sverige.


Kallelse till årsmöte sker med minst sex veckor i förväg.


Vid ordinarie årsmöte skall följande föredragningslista följas:


1.    Val av ordförande och protokollförare för mötet.


2.    Fråga om mötet utlysts på föreskrivet sätt.


3.    Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.


4.    Vid behov upprättas röstlängd och förteckning över närvarande.


5.    Föredragning av styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning.


6.    Revisorernas berättelse.


7.    Fråga om ansvarsfrihet.


8.    Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.


9.    Val av två revisorer och en suppleant för dessa.


10. Utseende av valberedning.


11. Årlig medlemsavgift för tiden till nästa ordinarie årsmöte.


12. Tid och form for nästa ordinarie årsmöte.


13. Övriga frågor


Extra föreningsmöte ska hållas när styrelsen beslutat att så är påkallat eller om >50 % av föreningsmedlemmar så kräver.


12§


Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet, undantaget vad som sägs i § 13 . I händelse av oklart utfall kan sluten omröstning begäras. I händelse av att omröstning utfaller 50/50, skall nytt förslag framläggas till omröstning.


13 §


För ändring av stadgarna fordras att beslut fattas vid ordinarie årsmöte med minst 3/4 delar av avgivna röster. I kallelse till mötet skall meddelas vilken ändring som föreslås.

För upplösning av föreningen fordras samstämmande beslut med minst 3/4 av avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett skall vara ordinarie. Sällskapets ekonomiska tillgångar skall då, efter reviderat bokslut, fördelas lika mellan medlemmarna om inte annat beslutas i samband med beslut om upplösning.